15 d’octubre del 2007

Les escoles de Fort Pienc per l’educació al barri

El curs 2007-08 s’ha iniciat al CEIP Fort Pienc amb tres grups de P3 i les mateixes ganes de sempre per continuar fent l’escola dia a dia.

Les protestes d’abans de l’estiu que queden recollides en aquest bloc queden ara lluny. Els pares i mares de l’escola vam dedicar moltes hores i esforços a defensar al que creiem és millor no només per l’escola, sinó per l’educació al barri, i tot i que l’administració no va ser capaç de rectificar la seva decisió, esperem que la nostra protesta serveixi perquè en el futur no es tornin a prendre decisions d’aquest tipus en contra de l’opinió de totes les escoles afectades directament o indirectament.

Sabem que com a mínim el Síndic de Greuges intentarà que així sigui, com es desprèn de la resposta a la nostra queixa que ens va enviar el dia 27 de juliol (els destacats aquí són de la carta original enllaçada):

“[Tot i els diversos arguments que justifiquen l’obertura del tercer grup al CEIP Fort Pienc], hi ha alguns indicis que em porten a pensar que aquesta ampliació de grup podia no ser necessària. Amb data 5 de juny, fetes l’assignació de places i l’obertura de grup, existien centres de les dues zones abans esmentades que seguien tenint vacants. En total, hi havia 35 vacants a la zona dels barris Dreta Eixample, Sagrada Família i Fort Pienc (23 al CEIP Pere Vila [Ramon Llull], i 13 a escoles concertades), i 32 vacants a la zona dels barris Ribera i Gòtic (24 al CEIP Pere Vila, i 8 a escoles concertades). Aquesta oferta era suficient per poder fer l’assignació d’ofici de 25 infants més dins la pròpia zona.

A més, amb data 5 de juny, tant el Districte de l’Eixample (31 vacants), el Districte de Ciutat Vella (61 vacants) i el Districte de Sant Martí (99 vacants), que inclouen o rodegen, segons el cas, la zona de referència, comptaven amb oferta de places vacants.

Per tant, segons el meu entendre, el dèficit de places vacants argüit per a l’obertura del tercer grup no s’ajusta escrupolosament a la realitat. (...)

[Si bé des de diversos punts de vista l’obertura del grup podria considerar-se com a poc problemàtica], No obstant això, i aquest és el principal motiu de la meva disconformitat, considero que aquesta mesura reprodueix la segregació escolar que pateixen determinats centres de la zona, perquè parteix de la premissa que en aquests centres no s’hi voldran matricular les famílies que no l’han sol•licitat, i no combat frontalment aquest fenomen, amb els instruments de política educativa que disposa l’administració. La planificació ha de servir, entre d’altres coses, per orientar la demanda envers aquests centres no desitjats (...).

Òbviament, no podem saber què hagués passat en cas de no haver obert el grup, però entenc que l’obertura de nous grups s’ha de realitzar quan és absolutament necessari, sempre que no hi hagi vacants en altres centres propers.

En aquest sentit, entenc que calia haver realitzat un esforç suplementari d’acompanyament i d’atracció de les famílies que no havien obtingut plaça en cap dels centres sol•licitats envers les escoles amb vacants.

Precisament, d’acord amb això, he suggerit que durant el curs 2007-2008 el Consorci d’Educació de Barcelona, d’acord amb el Departament d’Educació, desenvolupi un pla d’actuació per atraure les famílies del barri específicament envers aquestes escoles, i que en garanteixi el seu acompanyament durant el període de preinscripció i matrícula. Fa anys que aquests centres presenten aquesta situació, i malgrat les millores que s’hi hagin pogut produir en el seu funcionament intern, encara són centres rebutjats per part de moltes famílies.

A més, he suggerit que, de cara al proper curs, utilitzin al màxim els instruments que ofereix la planificació per lluitar contra la segregació escolar (més enllà de satisfer les demandes de les famílies). En aquesta línia, us vull informar que properament presentaré al Parlament un informe extraordinari en el que es tractarà a fons aquest assumpte, i en el que plantejaré recomanacions per combatre el fenomen.

Finalment, com ja us he expressat anteriorment, lamento dir-vos que l’obertura del nou grup és, a dia d’avui, irreversible.”

Mirant enrere, també hi ha records negatius, com ara que la presidenta del Consorci, Maria Dolors Rius i Benito, no només no ens va rebre tal i com li vam demanar per carta el 22 de juny les AMPA del CEIPM Reina Violant – Comas i Solà, el CEIP Mallorca i el CEIP Fort Pienc, sinó que no va donar senyals de vida.

De totes maneres, des de l’AMPA del CEIP Fort Pienc volem quedar-nos només amb els aspectes positius del que va ser la nostra protesta, entre els quals el més reconfortant és el projecte de les AMPA que vam aixecar la veu contra la decisió del Consorci de treballar plegades per l’escola pública al barri. Per això hem creat a una comissió de Barri i Ciutat, des de la qual hem començat a treballar conjuntament amb les altres AMPA del barri en la Coordinadora per l'Escola Pública al barri, amb l'esperança de poder col·laborar amb el Consorci i també amb altres AMPA de la ciutat, amb l’objectiu de pensar i portar a la pràctica idees, mesures i activitats que beneficiïn l’educació de qualitat al barri i a la ciutat.