6 de juny del 2007

Carta de l'AMPA del CEIP Fort Pienc

Avui s'està enviant i entrant per registre la següent carta:


Barcelona, 6 juny de 2007

SRA. MARIA DOLORS RIUS I BENITO
PRESIDENTA DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
Ciutat de Barcelona.

Amb Còpia per:

Sr. Manuel Blasco i Legaz, Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.
Sr. Jose Antoni García Saceda, Director Territorial de Barcelona Departament d’Educació.
Sr. Jordi Hereu, President del Consell Escolar Municipal – Alcalde de Barcelona
Sr. Ernest Maragall, Conseller d’Educació


Assumpte: Assignació d’un tercer grup de P-3 al CEIP FORT PIENC. CURS 2007-2008-

La comissió de l’AMPA del CEIP FORT PIENC constituïda desprès d’assemblea general, reunida el 31 de maig de 2007, com resultat dels esdeveniments provocats per la decisió presa per el Consorci Educació de Barcelona de crear un tercer grup de P-3

EXPOSA:

Una repulsa unànime al clima de crispació i enfrontaments que ha generat aquesta decisió entre els veïns, amics i companys del barri de Fort Pienc. Enfrontaments innecessaris per una decisió poc contrastada, mal avaluada i considerem que incompetent.

Una protesta i una indignació generalitzada per el que sentim clarament és un cas de tracte de favor, ja que no s’han seguit els procediments d’assignació de plaça a les escoles estipulats per la normativa vigent.

Les raons que fonamenten la nostra negativa:

Passat històric. No està de més recordar que l’origen i la trajectòria d’aquesta escola se situa en uns barracons i molta lluita i esforços per aconseguir normalitzar la vida educativa dels nostres fills, tres anys després en un edifici de dimensions molt ajustades i que en alguns casos (com és precisament el cas del pati de pàrvuls) incompleix la normativa, pel seu espai reduït. També s’ha hagut de renunciar a la biblioteca, per eixamplar un menjador clarament insuficient i que ja obliga a fer dos torns, quan encara no estan tots els cursos de primària en funcionament.

Pèrdua d’espais. Un tercer grup suposaria perdre els espais mínims que es requereixen per a desenvolupar unes condicions educatives normalitzades. Aquest nou grup suposaria la pèrdua de les aules de música i/o d’informàtica.

Desmoralització. Un altra tipus de pèrdua que no és menor en aquest cas i que volem ressaltar com a Associació de Mares i Pares de l’escola és el sentiment de cohesió i motivació de l’equip docent cap al seu projecte, ja que aquesta mesura és irrespectuosa i enormement desmoralitzadora per a un equip i conjunt de pares que sentim que fa molt temps que lluitem per unes condicions normals d’ensenyament.

Organitzatives. Un tercer tipus de raons són organitzatives de tipus intern i que podrien generar confrontació interna entre els dos grups de P-5 com a resultat de la forçosa ubicació d’un d’ells en una altra zona del edifici, perdent el pati propi que té les instal·lacions específiques per els nens d’aquesta edat. Això obligaria o bé a compartir pati amb els grans, o bé a organitzar torns de patis, la qual cosa complica enormement l’organització d’aquest nivell .

Legals. Un últim grup de raons són de tipus legal. La proposta feta pel Consorci d’Educació d’incorporar el nou grup de P-3 durant un sol curs, és enganyosa i inacceptable, perquè no es pot garantir el trasllat a un nou centre el curs següent i podria generar conflicte novament al final del curs vinent.

També manifestem la nostra seriosa preocupació per els problemes de seguretat derivats del augment en la densitat ocupacional del centre, juntament amb la falta de recursos docents, ja expressats mes àmpliament en altres cartes redactades per el consell escolar i l’equip docent.

DEMANA:

1. Una reunió abans del divendres 8 de juny de 2007.
2. Que el Consorci trobi abans d’iniciar el procés de matriculació, el proper dilluns 11 de Juny de 2007, una solució racional al problema, que passa per ocupar totes les places lliures reals a les escoles del barri (públiques i concertades) al final del període de matriculació, abans d’imposar un tercer grup de P-3 a la nostra escola. L’AMPA del CEIP Fort Pienc es reunirà en Assemblea el divendres 8 de juny per avaluar la solució proposada pel Consorci.

I per tal que consti, i als efectes que se’n derivin, signem aquesta declaració a Barcelona el cinc de juny de dos mil set.

Comitè representant de l’AMPA CEIP FORT PIENC
Junta Directiva de l’AMPA CEIP FORT PIENC

1 comentari:

Anònim ha dit...

Molt bon document. Gràcies als que esteu treballant en tot això. Si us calen reforços compteu amb mí.

Eugènia (p4,p5)